Αξιολόγηση προορισμού

Καταγράψτε τις επιδόσεις του τόπου σας, εντοπίστε ανάγκες βελτίωσης, συνεργαστείτε σε τοπικό επίπεδο για να προσελκύσετε ψηφιακούς νομάδες

Πόσο ελκυστικός είναι ο τόπος μου προς τους ψηφιακούς νομάδες; Τι ευκαιρίες έχουν να έρθουν σε επαφή με τη φύση, την παράδοση, τον πολιτισμό, τα τοπικά προϊόντα; Τι δυνατότητες υπάρχουν για δραστηριότητες και επαφή με την τοπική κοινωνία; Υπάρχουν διαθέσιμοι για συνεργασία στην περιοχή μου;